Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Ріка Збруч

Скала-Подiльска - Днiстер (72 км.) - Хотин (10 км.)

На вiдмiну вiд Днiстра його притоки майже невiдомi широкому колу туристiв-водникiв, хоча деякi з них є досить цiкавими; серед них на перше мiсце слiд поставити, мабуть, Збруч. Оскiльки Смотрич, що протiкає через мiсто-заповiдник Кам'янець-подiльський, пiсля завершення будiвництва Новоднiстровської ГЕС впродовж декiлькох десяткiв кiлометрiв перетворився на затоку водосховища, що сильно пошкодило йому як водному туристичному маршруту.

Збруч протягом декiлькох столiть служив кордоном Туреччини й Польщi, а з кiнця XVIII столiття - Австрiї й Росiї. На берегах рiчки i зараз збереглися розвалини старих фортець, пам'ятники католицької, мусульманської, православної та iудейської культур. У верхiв'ях Збруч протiкає в широкiй, мiсцями заболоченiй долинi. Нижче, там, де рiчка пересiкає Толтровий кряж, долина вузька, з прямовисними вапняковими скелями по берегах. Початок маршруту - вiд мiста Сатанiв.


ЩО ВАРТО ПОБАЧИТИ ВЗДОВЖ ЗБРУЧА?

Любителям старизни в околицях Сатанова рекомендується оглянути печери, залишки кам'яних стiн i башт. Мiж Сатановом i Гусятином в Збруч впадає рiчка Гнила. Наступний об'єкт на шляху - селище Гусятин. Про його древнє походження свiдчать залишки городища, при розкопках якого знайденi старовинна зброя i предмети побуту. У околицях багато курганiв. З пам'ятникiв архiтектури збереглися руїни замку-фортецi XVII ст., монастир бернардинцiв XVI ст. та церква XV ст. Пiсля Гусятина зустрiнеться iще одне крупне селище - Скала-Подiльська. У районi Скали-Подiльської рiчка входить в каньоноподiбну долину iз високими скелястими схилами (вiдкритими або порослими рiдким лiсом). Такий пейзаж спостерiгається аж до впадiння Збруча в Днiстер.

Приблизно за 10 км. до впадiння Збруча в Днiстрер стає помiтним пiдпiр Новоднiстровської ГЕС; течiя слабшає, а ширина рiчки збiльшується до 200 - 300 м. Ширина пiдпертого греблею Днiстра в районi впадання Збруча в Днiстер - бiльше 300 м., проте береги його високi й живописнi. Подорож закiнчується у стiн Хотинської фортецi. Звiдки можна виїхати до Чернiвцiв або до Кам'янця-Подiльського; як те, так й iнше мiсто будуть гiдним завершенням подорожi. Особливо гарно пройти по Збручу в перiод цвiтiння садiв, який зазвичай приходиться на другу половину квiтня.