Rafting in Ukraine

RAFTING in UKRAINE

Adventurous Rafting in Ukraine
Сплав на Катамаранах Ріка Дністер
Ріка Дністер
Ріка Дністер

1-ий день: сплав Незвисько - Беремяни. Вiдвiдини розвалин фортецi в Раковцi, пiдйом на Чевону гору. 2-ий день: сплав Беремяни - Устечко. Вiдвiдини Чевоногородської долини iз Джуринським водоспадом та замком. 3-ий день: сплав Устечко - Залiщики. Збiр катамарану.

Рiка Днiстер - найбiльша водна артерiя Захiдної України. Довжина її 1375 км, площа басейну 72 100 км2. Днiстер бере початок на пiвнiчних схилах Лiсистих Карпат, недалеко вiд с.Розлуч, на висотi близько 900 м. Рiка тече просторами Прикарпаття, серед живописних скелястих берегiв Подiлля, повз сади та виноградники Молдови i впадає у просторий Днiстровський лиман Чорного моря. Довжина лиману становить 40 км, а ширина 4-12 км.

У давнi часи вiдсутнiсть iнших шляхiв сполучення робило Днiстер (тодi вiн називався Тирас) єдиним торговим шляхом для племен, що населяли його береги. У зв'язку з цим береги рiки забудовувалися фортецями i торговими мiстами. Руїни багатьох фортець збереглися до наших днiв i привертають увагу мандрiвникiв. На своєму шляху Днiстер приймає 386 приток, такi як: Стрий, Свiча, Бистриця, Золота Липа, Стрипа, Серет, Збруч, Смотрич.

Верхня течiя рiки вiд с.Стрiлки до м.Старий Самбiр має гiрський характер: частi перекати, невеликi пороги, на поворотах - прижими. У м.Старий Самбiр до повeнi 2008 року був порiг III категорiї складностi. Пiсля повенi вiд порогу не залишилось й слiду. Пiсля цього починається менш цiкава, рiвнинна дiлянка (у багатьох мiсцях у цiлях мелiорацiї русло рiки вирiвняне в канали). Цiкавим є участок з високими лiсистими берегами вiд мiста Журавно до с. Цвiтова. Вiд с. Нижнiв до гирла рiки Збруч найбiльш цiкава дiлянка Днiстра. Тут рiка утворила Днiстровський каньйон, де швидкiсть течiї становить 5-7 км/год, гарнi краєвиди, багато печер, водоспадiв. Нижче м.Хотин знаходяться два великих водосховища - Новоднiстровське та Дубосарське, пiсля останнього водосховища швидкiсть течiї становить 1-2 км/год.

Найсприятливiший час для мандрiвок по верхнiй течiї Днiстра - квiтень-травень, а в середнiй i нижнiй течiї - квiтень-жовтень. Найбiльш зручне судно - двомiсний каяк. Можна подорожувати на 6-ти - 10-тимiсних катамаранах, обносiв майже нема, проте треба добре попрацювати веслами.

Проходження верхiв'я, а також окремих дiлянок середньої течiї, особливо у паводок, носить спортивний характер i вимагає вiд туристiв певної пiдготовки: керувати судном у гiрському потоцi, долати пороги i перекати. У погану погоду i в велику воду можна пробити байдарку, перевернутись, тому бажано сплавлятись у рятувальних жилетах. Особливо обережним потрiбно бути на водосховищах, на вхiд-порозi у протоку Турунчук, а також на Днiстровському лиманi. Лиман має невелику глибину: 3-5 м, за рахунок чого утворюються великi хвилi, якi навiть перевертали човни на двигунах.

Мандрiвки у середнiй i нижнiй течiях Днiстра в основному доступнi для початкiвцiв i сiмейних мандрiвок. Густа сiтка шосейних i залiзничних дорiг дає можливiсть вибирати маршрут по бажанню групи, збiльшувати їх протяжнiсть, а при необхiдностi сходити з маршруту.


ЩО ВАРТО ПОБАЧИТИ ВЗДОВЖ ДНIСТРОВСЬКОГО КАНЬЙОНУ?

с.Нижнiв.
Церква XVIII ст. та 1872 р. Млин XIX ст. Пам'ятник Б.Хмельницькому. Початок мальовничого днiстровського каньону.

с.Одаiв. Дерев'яна церква. Мiсце для польотiв на дельтапланах та пара планах. На лiвому березi - 70м. Майданчик археологiчних розкопок: знайдено залишки житла доби трипiльськоi культури IV- III тис. до Рiздва Христового. Так, в печерi Думка (Одаiв XI) вiдзначено слiди перебування людини в добу палеолiту, про що свiдчать залишки вогнищ, кам'янi знаряддя працi та кiстки пiвнiчного оленя. В_к поселення - близько 20 тисяч рокiв. Капличка споруджена на честь св.Пантелеймона. Неподалiк монахи сотнi рокiв тому видовбали кiмнатку для вiдправ. В скелi знаходиться криiвка воiнiв УПА, якi загинули тут пiд час бойових дiй. На iх честь поставлено хрест над мальовничим каньйоном.

с.Коропець. Мiстечко над Днiстром дiйсно унiкальне, вперше воно згадувалося у 1421 р. Належало воно Кiердiям, Пекарським, Потоцьким, було прикордонним постом мiж Рiччю Посполитою i Османською iмперieю до Хотинськоi битви у 1621 р. В центрi мiста на територii iнтернату e Палац графа Казiмiра Баденi (1846 -1909 рр.), вiн був нам_сником Галичини, прем'eром Австрii та мiнiстром внутрiшнiх справ. Поруч iз замком Парк з екзотичними деревами в 3 обхвати. У селi вели активну дiяльнiсть т-ва LЛуг", LСiч", LСокiл", тут народився всесвiтньо вiдомий економiст, доктор Богдан Гаврилишин. Iсторикам Украiни вiдомий також Марко Каганець, який пiдняв селян у 1908 роцi проти соцiального гнiту Австро-Угорськоi iмперii Габсбургiв.

с.Делева. В околицях села знаходяться поселення, городища, могильники часiв Киiвськоi Русi. 5 березня 1910 року народився Iванцев Денис-Лев Лук'янович - художник другоi половини 30-х рокiв, розробник мистецькоi теорii статизму один iз засновникiв i голова украiнськоi мистецькоi групи "Зарево" (1936-1937 рр.).

с.Стiнка. На лiвому стрiмкому березi Днiстра e природна печера, яка, очевидно, ще в поганськi часи пiсля нескладноi обробки була пристосована для святилища, яке пiзнiше було переобладнане на християнський храм. До недавнього часу на стiнах гроту були виднi викарбованi в каменю знаки як поганськоi, так i християнськоi символiки. В гротi e також комплекси знакiв, якi можуть бути текстом невiдомого нам письма.

с.Петрiв. Церква 1851 року. В будинку польського шляхтича Рожна зараз функцiонуe клуб, з панськими пивницями.

с.Возилiв. Поруч iз селом височie гора Баба. Згiдно легенди коваль Клепей тiкаючи з полону вiдтяв на нiй турецькiй отаманшi голову. 1951 року на горi загинув останнiй партизан Гнат.

с.Iсакiв. Один з центрiв парапланеризму. Назва походить вiд iменi монаха, який жив на околицях села. В урочищi Данчиця знаходився скельний монастир та шляхетський замок, вiд якого залишився земляний вал.

с.Незвисько. Вiдоме археологiчними пам'ятками - поселеннями часiв верхнього палеолiту.

с.Раковець. З берега виднiються руiни замку , побудованого Домiнiком Войцех Бieневським в 1660 р . Який незважаючи на незручнiсть розмiщення, пов'язану з наявнiстю джерела(стало вирiшальним чинником у виборi мiсця для замку, а вигоди, пов'язанi з постачанням питноi води, переважили вади, що iх мав майданчик), витримав кiлька облог пiд час турецько-польськоi вiйни 17 ст. I був зруйнований 1676 р.

с.Берем'яни. Неподалiк села височie Червона гора, про назву якоi iснуe легенда пов'язана iз винищенням турками селян, кров яких навiки забарвила гору. Одне з найтеплiших мiсць в Тернопiльськiй областi, тому навiть у найлютiшi зими снiг не затримуeться бiльше 1-2 днiв. Тому цю мiсцину називають "Днiстровськими субтропiками". В 20 км звiдси знаходиться Русилiвський каскад водоспадiв, що тече по глибокiй ущелинi i визнаний найбiльш воспадистим струмком Украiни (14 водоспадiв найбiльший з них сягаe 12 м). Мiж Русиловом та Берем'янами знаходиться Сокiлецький каскад водоспадiв.

с.Ниркiв. На мальовничому пiвостровi утвореному р.Джурин, колись стояло мiсто Червоногород, столиця удiльного князiвства. Тепер тут залишились лиш 2 високi вежi колишнього замку, перебудованого на палац, який було зруйновано пiд час Першоi свiтовоi вiйни та напiвзруйнований костел 15 ст. Мiсцевiсть прикрашаe штучний каскадистий водоспад Джуринський висотою 16 м.

с.Городниця. Останнe галицьке село на правому березi Днiстра перед кордоном з Буковиною.

с.Стрiльче. Перша письмова згадка про село датуeться 1438 роком (княжий перепис населення). Через село проходив кордон мiж Галицько-Волинським князiвством та Османською iмперieю. Власне через стрiльцiв, якi охороняли кордон так i названо село. Церква Iвана Богослова побудована 1812 року.

с.Бабин. Село вiдоме водоспадом та унiкальною скельною каплицею. В лiсових чагарниках на березi рiчки створено орнiтологiчний заказник "Днiстровський", де оберiгаeться колонiя сiрих чапель кiлькiстю 99 гнiзд.

с.Кострижiвка. Це вже буковинське село, в якому колись жила письменниця та культурна дiячка Сидонiя Никорович-Гнiда, згодом - редактор чернiвецького часопису "Самостiйна думка". Днiстер колись роздiляв село на польську i румунську частини.

м.Залiщики. Завдяки теплому i сухому клiмату, дешевим фруктам i овочам за Польщi це був популярний курорт. З тих часiв на березi Днiстра залишився ботанiчний сад з деякими екзотичними деревами. На лiвому березi перед Залiщиками на джерелi побудована капличка. Напроти Залiщикiв на високому березi височie новозбудована православна церква московського патрiархату, а пiд нею на схилi гори - давнiй монастир та церквиця пiд гонтом 16ст.