Rzeki Polesia

Rzeki Polesia

Znaczną rolę w rzeźbie terenu Polesia odgrywają doliny rzek Prypeć, Słucz, Stochód i in. Doliny tych rzek są bardzo szerokie. Brzegi poleskich wód często zdobią wydmy, ripplemarki i wzgórza. Dla rzek z tamtego regionu charakterystyczne są wyspy oraz znaczna ilość równoległych koryt rzek.

Tamtejsza sieć rzeczna jest dosyć gęsta, rzeki Polesia charakteryzują się nieznacznym spadkiem, mają spokojny nurt i dobrze widoczne meandry. W dolinach największych rzek znajduje się wiele jezior zalewowych. Na polesiu znajdziemy również wiele bagien.

Niektóre rzeki Polesia – zwłaszcza w Obwodzie żytomierskim – swą forma przypominają kanion ze swymi stromymi skalistymi brzegami o wysokości do 25-30 m. Takie odcinki doliny mają np. Uż w Korosteniu, Słucz w Nowogrodzie Wołyńskim, Uborć w Olewsku, Irsza w Wołodarsku Wołyńskim i Kamianka w Żytomierzu.

Rzeki na Polesiu, zwłaszcza w Obwodzie żytomierskim, charakteryzują się szybkim nurtem, ławicami i nawet progami rzecznymi.

Stochód

Rzeka Stochód

Czytaj więcej: Stochód

Słucz

Rzeka Słucz

Czytaj więcej: Słucz